Obchodné podmienky

1.      ÚVODNÉ USTANOVENIE

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.planetazemsausmieva.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /prevádzkovateľ/ a kupujúceho /zákazník/. Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Prevádzkovateľ:

Smiling Planet s.r.o.
Na Hrebienku 35

811 02 Bratislava

IČO: 52472434
DIČ: 2121042847
IČ DPH: SK2121042847

2.      OBJEDNÁVKA TOVARU

 1. Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.planetazemsausmieva.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

3.      CENY TOVARU

 1. U väčšiny položiek závisí cena tovaru od zvolenej veľkosti/dizajnu/farby, preto sa pri jednom produkte môžu vyskytovať rôzne ceny. Tieto ceny sú vždy prehľadne uvedené na podstránke u jednotlivých produktov. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

4.      ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

 1. V prípade, že si želáte zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste robili úhradu, odo dňa doručenia Vášho oznámenia.
 2. Podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí prostredníctvom e-mailu na objednavky@planetazemsausmieva.sk alebo písomne listom zaslaným poštou na adresu: Smiling Planet s.r.o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava.
 4. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť tovar v nepoškodenom stave, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa dodania: Smiling Planet s.r.o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.
 5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú prijaté peniaze za tovar, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovného a iných nákladov a poplatkov, vrátené kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, a to najneskôr do 14 dní po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy; tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 
 6. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.
 7. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného  tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.  Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené, odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru kupujúcemu, resp. od odmietnutia poskytnutého náhradného plnenia kupujúcim.

5.      DODACIA LEHOTA

 1. Vaše objednávky sa snažíme vybavovať v čo najkratšom čase, obvykle do 3-5 pracovných dní, maximálne do 7 pracovných dní. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.
 2. K tejto dobe treba však pripočítať bežne 24 hodín pre doručenie prepravnou spoločnosťou.
 3. Ak kupujúcemu nebol doručený tovar alebo oznámenie o zásielke od prepravnej spoločnosti ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom na adresu objednavky@planetazemsausmieva.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru alebo prípadne poškodenie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 4. Predávajúci odosiela Tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.

6.      REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list je v rámci šetrenia životného prostredia zasielaná výhradne elektronicky po odoslaní zásielky. Ak doklad chýba, prosíme, informujte nás čo najskôr emailom na e-mailovú adresu objednavky@planetazemsausmieva.sk.
 2. Ak kupujúci hodlá tovar zakúpený v internetovom obchode www.planetazemsausmieva.sk reklamovať, predávajúci odporúča, aby bol o tejto veci vopred informovaný e-mailom zaslaným na objednavky@planetazemsausmieva.sk.
 3. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: Smiling Planet s.r.o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava.
 4. Predávajúci neakceptuje reklamovaný tovar zaslaný na dobierku.
 5. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru kupujúci nepovažuje opotrebovanie tovaru používaním a nevhodným zaobchádzaným, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.
 6. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 5 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia.
 7. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.
 8. Predávajúci vráti reklamovaný tovar opravený, alebo vymení kus za kus, prípadne za iný, ktorý si kupujúci vyberie /do hodnoty reklamovaného tovaru/ a zašle späť na náklady kupujúceho alebo kupujúci vráti peniaze vrátane poplatkov za dopravu.
 9. V prípade, že sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
 10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 11. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.planetazemsausmieva.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2019.